Статут 2020-01-15T10:21:10+02:00

Затверджено рішенням
Івано-Франківської міської
ради №______від____________

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 “ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСТА ТА РЕКРЕАЦІЇ”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м.Івано-Франківськ, 2017 р

 1. Загальні положення

 1.1. Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації” (надалі – Підприємство) є підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

1.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Івано-Франківської міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.3. Засновником підприємства є Івано-Франківська міська рада (далі – Засновник). Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, безпосередньо підпорядковане департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою (далі – Уповноважений орган).

1.4. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.5. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

 1. Назва і адреса підприємства

2.1. Повне найменування Підприємства:

 • КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСТА ТА РЕКРЕАЦІЇ».

2.2. Скорочене найменування Підприємства:

 • КП «ЦРМР».

2.3. Місцезнаходження Підприємства: вул. Чорновола, 126, м. Івано-Франківськ, 76005.

 1. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Підприємство створено з метою:

 • забезпечення благоустрою та утримання в належному стані парків, скверів, озер, річок, дамб, зелених насаджень загального користування, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території міста;
 • ведення господарської діяльності та надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері туризму, фестивально-ярмаркових заходів та інформаційного обслуговування, розвитку туристичної привабливості м. Івано-Франківська.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

 • утримання в належному стані парків, скверів, озер, річок, дамб, зелених насаджень загального користування, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями;
 • розробка проектно-кошторисної документації на об’єкти благоустрою та озеленення, виконання робіт по архітектурно-ландшафтному оформленню об’єктів зеленого будівництва;
 • вирощування посадкового матеріалу, квітково-декоративної продукції різноманітних видів і форм, реалізація вирощеної продукції;
 • квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства,  інтер’єрів      приміщень, ландшафтний дизайн тощо;
 • власне виробництво та встановлення малих архітектурних форм, влаштування вхідних груп та ін.;
 • декорування стін, опор освітлення, металевих конструкцій, ландшафтних скульптур з вертикальним озелененням, висадженням ампельних та ліано-витких квіткових рослин;
 • переоформлення квітників із створенням альпійскіх гірок з забезпеченням безперебійного періоду цвітіння;
 • організація вирощування та вилову риби;
 • проведення та організація масового відпочинку і розваг, спортивно-оздоровчої діяльності, належне культурне обслуговування населення, проведення екскурсій, виставок, конкурсів, участь у організації різних святкувань;
 • роздрібна торгівля, громадське харчування;

– здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту основних фондів та інших об’єктів благоустрою;

 • надання послуг із виготовлення проектно-технічної документації, фото, комп’ютерних макетів, дизайнерських ескізів конструктивних рішень, бланків дозвільної документації, інших бланків та їх копій;
 • розробка проектів зовнішнього благоустрою м. Івано-Франківська;
 • організація та проведення фестивально-ярмаркових, інших святкових та культурно-масових заходів в м. Івано-Франківську;
 • надання туристичних послуг;
 • видавнича діяльність;
 • надання послуг по ксерокопіюванню, ламінуванню документів та машинописним роботам;
 • різноманітна торгівельна діяльність;
 • організація роботи кафе, ресторанів, буфетів, кемпінгів та інших підприємств громадського харчування та відпочинку;
 • представницькі, агентські і посередницькі функції щодо українських та іноземних юридичних і фізичних осіб.
 • участь у зовнішньоекономічній діяльності на засадах повної самоокупності та самофінансування;
 • інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).

 1. Права та обов’язки Підприємства

4.1. Підприємство має право:

4.1.1. Укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими цінами або на договірній основі.

4.1.2. Бути учасником цивільного, господарського, адміністративного,  кримінального  процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України.

4.1.3. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства з урахуванням завдань, визначених Івано-Франківською міською радою та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

4.1.4. Укладати договори з підприємствами різних форм власності про вироблення та/або виконання/надання житлово-комунальних послуг та споживачами послуг у порядку встановленому законом, контролювати виконання умов договорів про надання житлово-комунальних послуг, отримувати та вимагати від споживачів (населення) своєчасної і повному обсязі оплати за надані послуги.

4.1.5. Залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.

4.1.6. Розробляти і затверджувати Положення про оплату праці, Положення про преміювання, Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства, визначати та встановлювати чисельність працівників, структуру та штатний розпис в межах, визначених Засновником (якщо такі встановлені).

4.1.7. Брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.

4.1.8. Встановлювати ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг.

4.1.9. Придбавати або орендувати необоротні та оборотні активи за рахунок фінансових ресурсів, які має Підприємство.

4.1.10. Створювати відокремлені структурні підрозділи, виступати засновником інших юридичних осіб, вступати в договірні відносини з будь-якими суб’єктами господарювання як на території України, так і за її межами, проводити переговори з іноземними партнерами.

4.1.11. Бути учасником цивільного, господарського, адміністративного кримінального процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України;

4.1.12. Підприємство може здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Статутом.

4.2. Підприємство зобов’язане:

4.2.1. Виконувати всі завдання, покладені на нього згідно з чинним законодавством та Статутом.

4.2.2. Забезпечувати надання послуг відповідно до Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та договорам.

4.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів до бюджету.

4.2.4. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна територіальної громади міста.

4.2.5. Звітувати перед Івано-Франківською міською радою та її виконавчим комітетом про виконання фінансового плану Підприємства, показників ефективності використання майна і прибутку, подавати статистичну та іншу звітність у терміни, передбачені чинним законодавством.

 1. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства складається із виробничих і невиробничих фондів, а також інших коштів, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

5.3. Власністю Підприємства є прибутки, а також майно, придбане ним в результаті фінансово-господарської діяльності.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп) та формується протягом одного року з дня реєстрації даної редакції Статуту.

5.5. Статутний капітал Підприємства може бути збільшений за рішенням Засновника за рахунок додаткових внесків.

5.6. Джерела формування майна Підприємства:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;
 • доходи, одержані від надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 • безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, громадян;
 • майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.7. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.

5.8. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно крім випадків, передбачених законодавством чи рішенням Засновника.

5.9. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.10. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Чистий прибуток, який формується в порядку, встановленому чинним законодавством, використовується Підприємством за винятком частки, що перераховується до бюджету міста Івано-Франківська. Розподіл прибутку Підприємства, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Засновника.

 

 1. Управління Підприємством

6.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.

6.2. До виключної компетенції Засновника належить:

 • внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;
 • визначення форм контролю за діяльністю Директора;
 • прийняття рішення про припинення Підприємства;
 • надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;
 • вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Засновника.

6.3. За рішенням Засновника окремі з його повноважень, за винятком тих, що належать до його виключної компетенції, можуть делегуватись виконавчому комітету міської ради чи Уповноваженому органу.

6.4. За рішенням Засновника для здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською діяльністю Підприємства може створюватись Наглядова рада у складі п’яти членів (якщо інше не встановлено спеціальним рішенням Засновника). Директор не може входити до складу Наглядової ради.

Компетенція Наглядової ради та порядок прийняття нею рішень визначаються спеціальним рішенням Засновника.

6.5. Управління Підприємством здійснюється директором, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою Івано-Франківська на умовах контракту.

6.6. Директор вирішує всі питання господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника чи Уповноваженого органу.

6.7. Директор Підприємства:

6.7.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, судових установах, органах місцевого самоврядування

6.7.2. Укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває та закриває в установах банків розрахункові та інші рахунки.

6.7.3. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

6.7.4. Затверджує посадові інструкції, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства.

6.7.5. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, затверджує штатний розпис.

6.7.6. Несе персональну відповідальність за господарську діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна і коштів, що закріплені за Підприємством.

6.7.7. Має право вносити зміни до видів економічної діяльності в межах предмету діяльності підприємства, передбаченого цим Статутом.

6.7.8. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції.

6.8. Структура та штатний розклад Підприємства затверджуються Уповноваженим органом за поданням директора Підприємства.

 1. Господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансової та господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і витратами.

7.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів.

7.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету міста Івано-Франківська в межах розміру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати обов`язкових платежів.

7.4. Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних фінансових планів та цього Статуту.

7.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається Засновником.

7.6. Підприємство подає звіти про свою фінансово-господарську діяльність Засновнику, а також державним статистичним та контролюючим органам у формі та терміни, встановлені чинним законодавством України.

7.7. Підприємство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.

7.8. Виробничі і трудові відносини, соціальне страхування працівників та їх соціальне забезпечення регулюються законодавством України.

7.9. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю, згідно з чинним законодавством України.

7.10. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

7.11. Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своє роботи, формує статистичну звітність.

7.12. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.13. Інші особливості господарської та соціальної роботи Підприємства визначаються законодавством України.

 1. Зовнішньоекономічна діяльність

8.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності на засадах повної самоокупності та самофінансування.

8.2. Прибуток в іноземній валюті, отриманий в результаті зовнішньоекономічної діяльності, використовується в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.

8.4. Основними напрямками зовнішньоекономічної діяльності Підприємства є:

 • експорт та імпорт товарно-матеріальних цінностей;
 • здійснення діяльності щодо залучення інвестицій та інвестиційних програм;
 • здійснення спільної діяльності з іноземними юридичними та фізичними особами, враховуючи напрямки діяльності Підприємства.
 1. Облік та звітність

9.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

9.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

9.3. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські та консалтингові компанії.

9.4. Засновник та/чи Уповноважений орган можуть встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

9.5. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності.

 

 1. Трудовий колектив та його самоврядування

10.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

10.2. Підприємство гарантує діяльність професійних спілок, створених на підприємстві, забезпечує їх утримання згідно колективного договору та чинного законодавства.

10.3. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

10.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – профспілковим комітетом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.

 1. Припинення Підприємства

11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду.

11.2. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять правонаступникові.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.

11.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

11.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

11.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 1. Заключні положення

12.1. Будь-які зміни до цього Статуту можуть бути внесені виключно на підставі рішення Івано-Франківської міської ради.

12.2. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.

12.3. Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього статуту.